Klicka för karta

PSYKOTERAPIKONSULTEN/
SAMTALSKONSULTEN

Barbro Åkerstedt-Nelehag
psykoterapi i Stockholm

telefon 08-39 03 10
mobil 070 686 81 76
mail
aba.barbro.akerstedt@telia.com

Psykoterapi

Vad är psykoterapi?

Psykoterapi är en psykologisk behandling som sker i form av regelbundna samtal hos en utbildad psykoterapeut under längre eller kortare tid.

Psykoterapi är en samarbetsrelation mellan två människor, psykoterapeut och klient. I samspel mellan varandra söker de orsaker till och förståelse för den sökandens problem, hinder och svårigheter. Där tanken är att om man förstår vad som utgör inre såväl som yttre hinder ger det ökade möjligheter för den enskilde att påverka sitt liv och sina val.

Samtalen sker inom fastställda ramar vad gäller tider, arvode, frekvens och tidsperspektiv. En överenskommelse om detta görs innan samtalskontakten inleds.

Du får hjälp att i lugn och ro hitta dina inre sanningar. Psykoterapi ger dig möjlighet att rikta dig mot realistiska mål som är förankrade i ditt inre och bygger på egna val snarare än att vara en följd av andras förväntningar och moderna trender.

Du ges möjlighet att göra upp med gamla föreställningar och bilder av dig själv och verkligheten.

Psykoterapi kan hjälpa dig att inom Dig härbärgera känslor av smärta, ilska, ångest och uppgivenhet så att Du inte så lätt rubbas och kommer ur balans när det stormar och dina relationer är konfliktfyllda.

Psykoterapi kan ske individuellt, med par, familjer eller i grupp.

Varför psykoterapi?

Ibland hamnar människor i situationer då de upplever stress och oro som är omöjliga att komma tillrätta med på egen hand. Det kan vara sömnproblem, relationsproblem, förändringar i livet som oväntat medför ökade psykiska påfrestningar. Du kan vara i konflikter på arbetet och i dina nära relationer. Upplever att Du inte kommer till Din rätt och når dit du vill i karriärutvecklingen. Som förälder räcker du inte till på samma sätt som tidigare. Du känner dig håglös och har svårt att finna något som känns meningsfullt och lustfyllt. I psykoterapi har du möjlighet att i din takt tillsammans med psykoterapeuten förstå dina symtoms uppkomst och hur de hänger samman med din livssituation, nu och tidigare i livet. Genom psykoterapi kan du få en ökad förståelse för dina egna motiv och handlingar.

Hur går psykoterapi till?

Psykoterapi är en behandling som sker i form av regelbundna samtal hos en legitimerad psykoterapeut, allt från några veckor till flera år, en eller flera gånger i veckan. Behandlingen sker inom fastställda ramar vad gäller tid, tidsperspektiv, arvode och frekvens. Ramarna finns bland annat för att du skall känna trygghet och förtroende i relationen till din psykoterapeut. Överenskommelsen bygger på ett gemensamt ansvar mellan klient och psykoterapeut och det är dina problem, tankar och funderingar som är i förgrunden för samtalen.

Tillsammans med psykoterapeuten söker du orsaken till och förståelse för dina problem, svårigheter och hinder i relationer till andra - i arbetet - vardagslivet etc. I psykoterapin har du möjligheten att tillsammans med din psykoterapeut att formulera det som hindrar dig och söka förståelse för hur dessa hänger samman med din livssituation, nu och tidigare i livet. Du har möjlighet till eftertanke och begrundan och i din egen takt reflektera och skapa förståelse för ditt inre och yttre liv. Med hjälp av psykoterapi kan du öka din förmåga att påverka ditt liv och nå en större medvetenhet och förståelse för dina behov och motiv. En förutsättning för att terapin skall bli framgångsrik är att du är nyfiken och intresserad och villig att utforska och lära mer om dig själv.