Klicka för karta

PSYKOTERAPIKONSULTEN/
SAMTALSKONSULTEN

Barbro Åkerstedt-Nelehag
psykoterapi i Stockholm

telefon 08-39 03 10
mobil 070 686 81 76
mail
aba.barbro.akerstedt@telia.com

Kriser 

Hur kan man skilja mellan en normal krisreaktion och en reaktion som kräver professionell hjälp?

Ibland utsätts människor för omskakande eller livshotande händelser där minnesbilderna inte på något vis minskar med tiden. Upplevelsen kan utveckla ångest eller kännas så stark att du inte längre vill leva, då kan det krävas professionell hjälp. Ibland kan det behövas antidepressiv medicin för att linda symptomen, men orsaken till att symptomen en gång uppträdde kan kräva större insatser än bara medicin och då i form av psykoterapeutisk samtalsbehandling.

Det kan handla om en svår livssituation, fysisk eller psykisk utsatthet eller en allvarlig och/eller långdragen sjukdom. Hur du lyckas hantera och ta dig igenom svårigheterna beror mycket på tidigare erfarenheter i livet.

Har dina tidigare erfarenheter i livet varit gynsamma kan det vara till god hjälp i den fortsatta krisbearbetningen, oftast kan du då se en återgång till det normala. Men har tidigare erfarenheter lärt dig att det inte är någon mening att försöka, du kan ändå inte förändra något, är grunden inte lika stabil. Svårigheter under uppväxten kan ha lett till att du inte fullt ut lyckats utveckla en inre trygghet och självkänsla. Det kan innebära en ökad känslighet för omgiviningens krav och påverkan. Om tilltron till din egen förmåga sviktar kan det vara svårare för dig att se andra alternativ, det kan då ta längre tid för dig att bearbeta och möta de svårigheter du står inför.

      Vad är psykiskt lidande?

Många människor plågas av psykisk ohälsa som de av olika skäl inte kommer tillrätta med på egen hand eller med hjälp av goda vänner. En del har hamnat i svårigheter som leder till personliga kriser. Det kan handla om förlust av en nära anhörig eller en vän, skilsmässa, problem i familjen eller svårigheter på arbetet. Andra upplever att de inte är genuina eller hela och önskar därför åstadkomma en förändring i form av ökad självkänsla och ökad förståelse om sig själv.

Ångest, oro och sömnbesvär eller nedstämdhet är symptom som inte sällan dyker upp i samband med oväntade förändringar i livet. Även kroppssymtom som huvudvärk, magbesvär eller spänningar och värk i kroppen och andra symptom som kan sättas i relation till den aktuella situationen. Symptom kan även finnas utan någon tydlig förklaring. Hur du tar dig igenom en personlig kris bygger på tidigare erfarenheter i livet. Många människor klarar av normal psykologisk stress utan att utveckla symtom av bestående art. Andra är mer sårbara och löper därför större risk att drabbas av psykisk ohälsa.

Om du klarar av motgångar på ett tillfredsställande sätt, beror delvis på hur trygg du är i dig själv. Den inre tryggheten grundläggs under uppväxtåren, från födelse och framåt. Om denna trygghet inte räcker till lyckas de flesta människor se till att kompensera genom att söka sig till något annat sammanhang där de känner sig bekräftade. Det kan handla om relationer till andra männsikor, utbildning, ekonomiskt oberoende, social trygghet eller något annat som stärker självförtroendet.

Vår inre värld påverkar hur vi ser på omvärlden och mellan den inre och yttre världen pågår hela tiden ett samspel. När detta samspel av olika skäl förändras eller inte längre fungerar som det brukar, förändras bilden av både mig själv och min omgivning. Det kan kännas som ett inre tryck av ångest, oro, stresskänslor, återhållen aggressivitet eller andra symptom som har med psykiskt lidande att göra.